اساسنامه ساختار مجمع عمومی
فصل اول ـ کلیات و اهداف :

ماده ۱
نام سازمان مردم نهاد مورد نظر انجمن بچه های شهر باربَد است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار “انجمن” نامیده می شود.

ماده ۲
نوع فعالیت : کلیه فعالیتهای انجمن غیر سیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع جهرم شناسی ، ایران شناسی و میراث فرهنگی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده ۳
محدوده فعالیت انجمن در سطح شهرستانی است.

ماده ۴
محل : مرکز اصلی انجمن در استان : فارس – شهرستان جهرم واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج از کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.

ماده ۵
تابعیت
انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده ۶
مدت فعالیت انجمن از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد.

ماده ۷
دارایی انجمن اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ ۱۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد که از سوی هیأت موسس تماما پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است.

ماده ۸
هیأت موسس انجمن اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده اند و بعد از تأسیس تحت عنوان موسس مسئولیتی نخواهند داشت.

ماده ۹
اهداف انجمن عبارتند از :
الف : کلیات
۱٫ برگزاری کلاس های آموزشی در مورد معرفی جهرم
۲٫ برگزاری سمینارهای تاریخی
۳٫ تورهای گردشگری
۴٫ راهنمایی مسافران نوروزی

ب : روش اجرایی هدف
۱٫برگزاری جلسه درمورد اماکن تاریخی و گردشگری
۲٫برگزاری کارگاه های آموزشی
۳٫بازدید از اماکن تاریخی
بر : همکاری با اداره میراث فرهنگی و سایر ادارات در امور میراث فرهنگی و گردشگری

ماده ۱۰
شرایط عضویت
۱٫تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲٫التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳٫داشتن حداقل ۱۴ و حداکثر ۲۹ سال سن
انواع عضویت
۱٫عضویت موقت
۲٫عضویت عادی
۳٫عضویت فعال
۴٫عضویت ویژه

فصل دوم : ساختار

ماده ۱۱
ارکان انجمن عبارت اند از ۱ـ مجمع عمومی ۲ـ هیأت مدیره ۳- مدیر عامل ۴ـ بازرس

ماده ۱۲
مجمع عمومی همان هیأت موسس بوده و وظایف ذیل را داراست :
۱٫انجام اقدامات اولیه برای تاسیس؛
۲٫تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن؛
۳٫انتخاب اولین مدیران و بازرسان انجمن.
تبصره ۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی موسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم ، در بار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.
تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی موسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می شود.

ماده ۱۳
مجمع عمومی عادی :
مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضا می باشد و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد.

ماده ۱۴
مجمع عمومی عادی سالانه در مهر تشکیل خواهد شد.جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضاء در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضاء در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.
تبصره ۱ـ اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رای اکثریت نسبی خواهد بود.در صورتی که در دعوت نخست ، اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۰(ده) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت.
تبصره ۲ـ مجمع عمومی عادی ممکنست به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هأت مدیره یا بازرس (ها) یا به درخواست یک پنجم اعضاء ـ در صورتی که هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید ـ تشکیل می گردد.
تبصره ۳ـ دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق تلفی یا کتبی یا با درج آگهی روزنامه کثیرالانتشار حد اقل ۱۰ روز و حد اکثر ۴۰ روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت کتبی صورت می پذیرد.
تبصره ۴ـ روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی ها روزنامه خبر جنوب می باشد.

ماده ۱۵
وظایف مجمع عمومی عادی
۱٫انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)؛
۲٫استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس (ها)؛
۳٫تعیین خط مشی کلی انجمن؛
۴٫بَرسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره؛
۵٫تصویب ترازنامه و بودجه انجمن؛
۶٫تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آکهی ها و دعوتنامه ها؛
۷٫عزل اعضا هیات مدیره و بازرسان؛
۸٫تعیین حق عضویت؛
۹٫تصویب انتشار نشریه.

ماده ۱۶
مجمع عمومی فوق العاده
مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :
۱٫با درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس؛
۲٫با درخواست یک پنجم اعضاء در صورتیکه هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید.
تبصره ۱ـ اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضا که حق رای دارند تشکیل می گردد.
تبصره ۲ـ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. ماده ۱۷
وظایف مجمع عمومی فوق العاده :
۱٫تصویب تغیرات اساسنامه؛
۲٫بَرسی و تصویب یا رد انحلال؛
۳٫تغییر در میزان سرمایه؛
۴٫انحلال قبل از موعد؛
۵٫هرگونه تغیر در ماهیت.

ماده ۱۸
مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره می شود.
تبصره ۱ـ اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.
تبصره ۲ـ رئیس هیأت مدیره رئیس هیأت رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیأت مدیره باشد.
تبصره ۳ـ مجامع عمومی عادی ، عادی فوق العاده با نظارت وزارت کشور برگزار می شود.

ماده ۱۹
هیات مدیره
انجمن دارای هیات مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود.
تبصره ۱ـ جلسه هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود.
تبصره ۲: شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۳ جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب در طول سال در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
تبصره ۳: دعوت از اعضای هیات مدیره می بایست حداقل ۲ روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

ماده ۲۰
در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرس عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
در صورتیکه تعداد هیأت مدیره یا بازرسی به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید .

ماده ۲۱
هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل ماهی ۲ بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.
تبصره : نحوه تشکیل جلسه فوق العاده بموجب آئین نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

ماده ۲۲
اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر معاون و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی اعضاء خواهد رسید مشخص می نماید.
تبصره ۱: هیأت مدیره موظف است پس از تعیین سمتها ، حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.
تبصره ۲: مدیر عامل نمی تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضای مجمع عمومی .
تبصره ۳: هیأت مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند.
تبصره ۴: هیأت مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضا هیأت مدیره تعریف نماید.

ماده ۲۳
هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضاء هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع است .

ماده ۲۴
هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می باشد :
حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حسابها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش،مصالحه و در صورت اقتضاء تعویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیأت مدیره واگذار گردیده. به طور کلی هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام انجمن انجام دهد. همچنین هیأت مدیره موظف است ۳ ماه قبلا از پایان تصدی خود، از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیأت مدیره و بازرس جدید دعوت نماید. هیأت مدیره قبل از درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار باید دستور کار مجمع عمومی ، زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضا را به تأیید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ۴۰ روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید. تبصره ۱: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی اعضاء است ، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد .
تبصره ۲: هیأت مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری انجمن تا مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال بدون تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام نماید.

ماده ۲۵
انجمن دارای ۱ نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل می باشد که در مجمع عمومی عادی با رأی کتبی و برای مدت یکسال انتخاب می گردند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .

ماده ۲۶
اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند:
۱ـ کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند ؛
۲ـ مدیران و مدیر عامل انجمن ؛
۳ـ اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ؛
۴ـ همسر اشخاص مذکور دربند ۲٫

ماده ۲۷
وظایف بازرس به شرح ذیل است :
۱ـ بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی ؛
۲ـ مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی ؛
۳ـ گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی ؛
۴ـ اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیأت مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند؛
۵ـ سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است .
تبصره : بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

ماده ۲۸
بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات انجمن انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.

ماده ۲۹
هیأت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

ماده ۳۰
مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده محسوب شده و از طرف انجمن حق امضاء دارد.
تبصره ۱: عزل مدیر عامل از اختیارات هیأت مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد.
تبصره ۲: دوره تصدی مدیر عامل از مدت مسؤولیت هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود و لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد . مدیر عامل در صورت انقضا مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین ، وظایف محوله را انجام دهد.
بصره ۳: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده ۳۱
مدیر عامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می
باشد :
۱ـ نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی ؛
۲ـ استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیأت مدیره ؛
۳ـ نگهداری دارایی ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر مؤسسه ؛
۴ـ اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد ؛
۵ـ ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش ، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی ؛
۶ـ تهیه پیشنویس ترازنامه ، بودجه ، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی ؛
۷ـ تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره ؛
۸ـ نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ، نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی ؛
۹ـ پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره ؛
۱۰ـ انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیر عامل محول شده با بشود.

ماده ۳۲
حقوق و مزایای مدیر عامل بوسیله هیأت مدیره تعیین می شود.
در صورتی که مدیر عامل از اعضای هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رأی می تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.
فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

ماده ۳۳
بودجه انجمن از طریق ذیل تأمین می شود:
۱ـ هدیه ، اعانه به اشخاص حقوقی و حقوقی اعم از
داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی
۲ـ وقف و حبس
۳ـ وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چهارچوب موضوع فعالیت ، اهداف و اساسنامه انجمن و این آئین نامه
۴ـ حق عضویت اعضا
۵ـ کمک های مردمی و دولتی

ماده ۳۴
انجمن مکلف است در آمد و هزینه ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن را همراه با گزراش عملکرد اجرایی حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارایه نماید.
چنانچه مرجع مذکور در طول سال حسب مورد در خواست گزارش مالی یا اجرایی نماید انجمن موظف به ارایه آن است .
تبصره ۱: هیأت مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی در یکی از بانگهای رسمی اقدام نموده و کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و وجوه مازاد بر هزینه های جمعیت را در همان حساب نگهداری نماید. چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های انجمن موجود باشد در همان حساب نگهداری نماید.
تبصره ۲: سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان آبان ماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تأسیس لغابت اسفند ماه همان سال خواهد بود . کلیه مدارک ، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود.
تبصره ۳: مکاتبات رسمی انجمن با امضای مدیر عامل صورت می پذیرد.
تصره ۴: مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ ، ثبت و به امضای اعضای ذیر بط خواهد رسید .

ماده ۳۵
هیأت مدیره مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

ماده ۳۶
هیأت مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل ، شماره های تماس و پست الکترونیکی و دیگر موارد مشابه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده ۳۷
انجمن دارای سربرگ ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیأت مدیره مکلف است نمونه سربرگ ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید .
تبصره : هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسؤولیت قانونی دارد.

ماده ۳۸
انحلال : در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده حداقل ۳ نفر را بعنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی انجمن را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند . هیأت مذکرو موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.
تبصره ۱: مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمانهای مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می گردد، واگذار نماید.
تبصره ۲: تصفیه امور مربوط به انجمن بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت . تبصره ۳: هیأت تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.
تبصره ۴: مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید.

ماده ۳۹
چنانچه فعالیتهای مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد ، انجمن موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

ماده ۴۰
به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین نامه ذیربط تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۴۱
این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۱ ماده و ۳۴ تبصره در نشست مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ مجمع عمومی موسس به تصویب رسید.