نوشته شده توسط مازیار الطافی

تولید و تکثیر درخت خرما

تکثیر غیر جنسی این روش به صورت پاجوش ها انجام می گیرد هر نخل دارای ۱۰۰ تا ۱۲۰ برگ است که معمولاً هر برگ ۳الی ۴ سال بر روی درخت باقی می ماند . پاجوش ها در برگ های پایین درخت که در مجاورت خاک و رطوبت قرار دارد انجام پذ یر است که بعد […]